Project Integral approach on public mobility

Public Transport Groningen-Drenthe wants tot explore how passenger transport in the North of the Netherlands can become even better through integration. Why? On a national, provincial and municipal level, transport organizations are reaching the limits of the budget available to carry out their responsibilities. As a result, certain routes can be driven less intensively or are even scrapped. If nothing changes, facilities in the North of the Netherlands will become less accessible. Public Transport Groningen-Drenthe expects that cooperation between the transport organizations can offer a solution.


Why integral passenger transport?


The decision to investigate an integral approach does not come out ot the blue. Public Transport Groningen-Drenthe bases itself on statements from various government agencies:

 • At the national level, motions regarding the fragmentation of policy on target group transportation and the related level of bureaucracy have been upheld.
 • At the provincial level, the three northern provinces have established in their mobility programs that an integral approach is desirable. This concerns either a bundling of financial resources or an bundling of responsibilities of publiek transport and target group transport.
 • At the municipal level, a number of coalition agreements describe the desire to work together with surrounding municipalities on mobility and to deploy smart, alternative transportation solutions. Livability and accessibility to education and work are also mentioned.


What are we going to do?


By taking a step back with a group of stakeholders, we are discovering how an integral approach can lead tot better passenger transport in the North of the Netherlands. An integral approach to passenger transport is not a new idea. In the research project, Public Transport Groningen-Drenthe wants to build on pilots done, not reinvent the wheel. The goals of the research project are as follows:

 • A practical vision of integral passenger transport, which public organizations at any geographical level can work from. For example, a route where Pupil Transport can be combined with a little used bus line could be a practical outcome.
 • A breakdown of financial resources. The expectation is that current budgets and responsibilities will be under less pressure when viewed integrally.
 • Sharing knowledge with other countries. Surrounding countries (France, Belgium, Denmark, Germany, England) also experience the complexity of integrally improving passenger transport. Our research results can help them on their way, and we can learn from their solutions.


Do you have any ideas?


A solution for integral passenger transport must have broad support. Therefore, in the coming months, Public Transport Groningen-Drenthe wants to organize sessions with various stakeholders. This way everyone will be heard and we will build commitment. Do you have ideas to make integral passenger transport in the North of the Netherlands even better? Or do you know someone within your organization who can think along with us? Please contact Petra Buitenhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Nederlandse versie


Publiek Vervoer Groningen - Drenthe wil onderzoeken hoe personenvervoer in Noord-Nederland door integratie nog beter kan worden. Waarom? Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau lopen vervoersorganisaties tegen de grenzen aan van het beschikbare budget om hun verantwoordelijkheden uit te voeren. Daardoor kan op bepaalde trajecten minder intensief of zelfs niet meer gereden worden. Als niks verandert dan worden voorzieningen in Noord-Nederland minder goed bereikbaar. Publiek Vervoer Groningen -Drenthe verwacht dat samenwerking tussen de vervoersorganisaties uitkomst kan bieden.


Waarom integraal?

De keuze om een integrale aanpak te onderzoeken komt niet uit de lucht vallen. Publiek Vervoer Groningen -Drenthe baseert zich op uitspraken van verschillende overheidsinstanties:

 • Op nationaal niveau zijn moties betreffende de versnippering van beleid op doelgroepenvervoer en de daarmee samenhangende hoogte van bureaucratie aangehouden.
 • Op provinciaal niveau hebben de drie noordelijke provincies in haar mobiliteitsprogramma's vastgelegd dat een integrale aanpak gewenst is. Dit betreft ofwel een bundeling van financiele middelen, ofwel een bundeling van verantwoordelijkheden van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.
 • Op gemeentelijk niveau beschrijven een aantal coalitieakkoorden de wens om met omliggende gemeenten samen te werken aan mobiliteit en in te zetten op slimme, alternatieve vervoersoplossingen. Ook de leefbaarheid en bereikbaarheid van onderwijs en werk worden genoemd.


Wat gaan we doen?

Door met een groep belanghebbenden een stap terug te doen ontdekken wij hoe een integrale aanpak kan leiden tot beter personenvervoer in Noord-Nederland. Een integrale aanpak op personenvervoer is niet een nieuw idee. In het onderzoekstraject wil Publiek Vervoer Groningen -Drenthe voortbouwen op gedane pilots, niet het wiel opnieuw uitvinden. De doelen van het onderzoek zijn als volgt:

 • Een praktische visie op integraal personenvervoer, waar publieke organisaties op elk geografisch niveau uit kunnen werken. Een traject waar Leerlingenvervoer gecombineerd kan worden met een weinig gebruikte buslijn zou bijvoorbeeld een praktische uitkomst kunnen zijn.
 • Een doorrekening van financiele middelen. De verwachting is dat huidige budgetten en verantwoordelijkheden minder onder druk zullen staan wanneer deze integraal bekeken worden.
 • Kennisdeling met het buitenland. Omringende landen (Frankrijk, Belgie, Denemarken, Duitsland, Engeland) ervaren ook de complexiteit van het integraal verbeteren van personenvervoer. Onze onderzoeksresultaten kunnen hen op weg helpen, en wij kunnen leren van hun oplossingsrichtingen.


Heb je ideeen? 

Een oplossing voor integraal personenvervoer moet breed gedragen worden. Daarom wil Publiek Vervoer Groningen -Drenthe de komende maanden sessies organiseren met diverse stakeholders. Zo wordt iedereen gehoord en bouwen wij commitment. Heb jij ideeen om integraal personenvervoer in Noord-Nederland nog beter te maken? Of ken jij iemand binnen jouw organisatie die met ons mee kan denken? Neem dan contact op met Petra Buitenhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees ook:

Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees verder
Het bestuur

Het bestuur

Het team van de organisatie Publiek Vervoer wordt aangestuurd door de directeur Arjo Tibben. Hij legt verantwoording af ...
Lees verder

Vacatures

Lees verder